Psykiatrisk utredning

Hos oss kan du direkt boka samtal eller en psykiatrisk utredning hos en specialistläkare i psykiatri. Du behöver alltså inte först gå via en vårdcentral. Om du har frågor så kontaktar du oss direkt på våra telefontider eller skickar ett meddelande på vår kontaktsida.

Flera psykiska tillstånd och sjukdomar kan ha symtom som liknar varandra utan att motsvaras av samma diagnos och typ av behandling. En psykiatrisk utredning behöver därför bygga på en kompetent bedömning av en specialistläkare i psykiatri och där en eventuell diagnos sätts efter en noggrann avvägning av en rad olika faktorer. Om en diagnos sätts på felaktiga grunder kan det riskera att orsaka patienten onödigt lidande och i värsta fall förvärra och förlänga symtomen.

Hur går en utredning till?

I en utredning hos oss träffar du en specialistläkare för ett utredande samtal där ni tillsammans går igenom din situation och dina symtom. Läkaren tar anamnes, dvs frågar dig om din sjukdomshistoria och genomför en psykiatrisk intervju.  Du kan få med dig frågeformulär att besvara hemma eller få göra ett neurokognitivt test online. I förekommande fall kan du också behöva ta ett EKG, blodtryck eller ta blodprover vid Werlab, ett laboratorium som vi har avtal med. Läkaren gör sedan en helhetsbedömning av intervjun, medicinska aspekter, analys av tester och frågeformulär och kommer fram till en diagnos och rekommendation på behandlingsplan.

När analys och bedömning är gjord träffar du din läkare igen för ett uppföljande samtal där ni har en dialog kring diagnosen, ni går igenom behandlingsplanen och fattar beslut om en eventuell behandling. Vid uppföljningssamtalet kommer ni också fram till en tidsplan för kommande uppföljningar. Oftast brukar det vara kortare uppföljningar per telefon och ett längre uppföljningsbesök nån gång per år.

Psykisk hälsa

Att vi har en god psykisk hälsa är en grundläggande resurs för att vi som individer ska kunna hantera livets olika utmaningar. När vi upplever en god psykisk hälsa så handlar det om en upplevelse av välbefinnande och en förmåga att kunna fungera och känna tillfredsställelse i livet. Det betyder inte nödvändigvis frånvaro av sjukdom eller besvär utan att vi har tillgång till de resurser som behövs för att klara av att balansera negativa och positiva känslor. Vid en god psykiska hälsa kan vi känna lycka, njutning och lust, vi har goda sociala relationer och vi kan leva och utvecklas efter vår potential.

Psykiska symtom handlar om olika tillstånd som innebär olika grader av svårigheter och varaktighet. Ibland kan det vara mildare och mer övergående besvär, men också om långvariga psykiska tillstånd som påverkar förmågan att fungera i livet. Psykiska symtom kan omfatta mildare besvär som nedstämdhet och oro till betydligt svårare tillstånd som depression, olika ångestsyndrom eller schizofreni. I dagens samhälle ser vi alltför ofta symtom som är kopplade till långvarig stress i livet.

Psykiska symtom syns inte alltid och det kan ibland vara svårt att sätta ord på att något inte känns bra. Symtomen kan komma smygande eller så har ett psykiskt tillstånd funnits under lång tid och orsakat lidande. Anledningen till varför vi mår psykiskt dåligt kan vara flera. Ibland kan det vara biologiska eller psykologiska orsaker, det kan vara en akut kris men det kan också vara en konsekvens av en långvarig och ohälsosam livsstil. Därför kan man ibland behöva söka professionell hjälp för att ta reda på vad det handlar om.

Våra specialistområden

Vi är specialister inom allmänpsykiatri och neuropsykiatri. Vi tar emot patienter för utredning och behandling av allmänpsykiatriska sjukdomar och tillstånd som t ex depression, ångesttillstånd, psykoser. Vi utreder och behandlar även Kroppsdysmorfi (BDD). Om det finns misstanke om en ätstörning som t e x anorexi eller bulimi kan vi utreda och göra en bedömning men vi har inte behandling av ätstörningar.

Vi har valt att kombinera psykiatriska utredningar och behandling med en stressmottagning. Vår erfarenhet är att patienter ofta också behöver stöd i att hitta strategier för en stresshantering.

Om du har psykiska symtom och är osäker på vad det handlar om är det alltid bättre att prata med någon. Du kan kontakta oss direkt på våra telefontider eller skicka ett meddelande på vår kontaktsida. Vid akuta tillstånd hänvisar vi dig istället till akutmottagningen i vuxenpsykiatri i Malmö.

Trygghet

Edubrain är registrerad som privat vårdgivare i Sverige. Vi följer de lagar och riktlinjer som gäller enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Som patient hos oss samtycker du till att dina uppgifter journalförs. Dina uppgifter är sekretessbelagda och endast din läkare har tillgång till dem. Du har när helst du önskar rätt att själv få ta del av dina uppgifter i din journal. Vi förvarar inga mediciner eller pappersjournaler på vår mottagning

Vision

Vi vill ge individer chansen till ett psykiskt mer hälsosamt liv med högre livskvalité. Vi tror att om individer tidigt får möjlighet till kunskap, möter rätt kompetens och får rätt typ av behandling så minskar lidande och onödigt långa sjukskrivningar. Det ska idag inte vara krångligt att få tag på rätt kompetens inom sjukvården och väntetiderna ska vara korta. Det är vad vi kan erbjuda; rätt kompetens, en fast läkarkontakt och korta väntetider.

Kontakta oss

Vi tar för närvarande inte emot nya patienter

läkarmottagning